top of page
midtjylland_ny.png

Autisme Ungdom Midtjylland

Forside

Om
Autisme Ungdom
Midtjylland

Velkommen til lokalafdeling Midtjylland. Vi fokuserer det meste af Midtjylland -- konkret dækker vi hele af region Midtjylland, men med fokus på Århus, Viborg og Herning.

Vi er pt. en lille bestyrelse på fire mennesker, primært bosat i Østjylland. Lige nu foregår det meste online. Planen på sigt er at afholde en blanding af hyggeaftener og fælles gåture i nærheden af Herning og Aarhus kommuner.

Vi søger altid flere bestyrelsesmedlemmer, eller bare mennesker der vil hjælpe til, så hvis det er dig, så skriv til midtjylland@autismeungdom.dk!

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
Om Midtjylland
Begivenheder

Arrangementer

Ingen kommende events lige nu
midtjylland_ny
PSX_20210515_223023
Autisme ungdom (4 of 58)
Billeder
Mars (Midtjylland)

Mars Grønbech

(de/dem)

Forperson

Mail: midtjylland.mars@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Midtjyllands 
bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Midtjyllands Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

midtjylland@autismeungdom.dk 

Skal det være dig?

Bestyrelsesmedlem

Vi leder stadig efter nye bestyrelesmedlemmer - kontakt os midtjylland@autismeungdom.dk

Bestyrelse
Vedtægter

Autisme Ungdom Midtjyllands Vedtægter

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Midtjylland”

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

§ 3. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 4. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Region Midtjylland eller som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

§ 5. Autisme Ungdom Midtjyllands højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Godkendelse af budget

 7. Bestyrelsens beretning

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af

  • 1 forperson

  • Op til 1 næstforperson

  • Op til en kasserer

  • Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 6 menige bestyrelsesmedlems suppleanter

  • 1 revisorer

  • Op til en revisorer suppleant

 10. Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

§ 6. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms Interne Næstforperson.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til forpersonen indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan tildele prokura til andre end forpersonen, hvis der er ⅔ flertal for dette.

§ 7. Forpersonen er tegningsberettiget.

§ 8. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, senest i april.

§ 9. Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson, kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

§ 10. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 11. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom medmindre andet er besluttet.

§ 12. Paragraf 11 og 12 er undtaget § 10. i det de er beskyttet paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.”

 

Vedtaget 17. Marts 2023 på Autisme Ungdom Midtjyllands ordinære generalforsamling

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Midtjylland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Midtjylland på mail:

midtjylland@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
bottom of page