top of page

Autisme Ungdoms vedtægter

Senest ændret: d. 26 marts 2022

 

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er “Autisme Ungdom”

§ 2 Foreningens hjemsted (adresse) er hos Autismeforeningen.

§ 3 Autisme Ungdom er Autismeforeningens selvstændige ungdomsorganisation.

Stk. 2 Forholdet mellem Autismeforeningen og Autisme Ungdom afgøres ved aftale mellem de to landsorganisationer.

 

Formål

§ 4 Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i samfundet. 

Stk. 2 Foreningen vil arbejde for Danmarks efterlevelse af FN’s Handicapkonvention for unge med autisme blandt andet ved at arbejde for bedre forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme inden for civilsamfundet, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Autisme  Ungdom arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 13-33 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab. Herudover arbejder Autisme Ungdom for at støtte unge til selvstændigt at kunne indgå i fællesskaber uden for foreningen.

Stk. 3 Foreningens bærende værdier er: medlemsdemokrati, inklusion, fællesskab og sammenhold. Foreningen vil arbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Stk. 4 Foreningen arbejder for sit formål gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. Formålet udmøntes også ved aktivt at inddrage børn og unge mellem 13-30 år i virket med organisationens formål.

Stk. 5 Foreningen arbejder desuden på en tværpolitisk måde uafhængig af partipolitik.    


 

Medlemskab

§ 5 Som medlemmer kan optages personer mellem 13-33 år, der ønsker at støtte organisationens formål. 

Stk. 2 Personer over 33 år, samt firmaer, skoler, elev- og studenterråd, bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at støtte organisationens formål, kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. 

Stk. 3 Medlemskab forudsætter endvidere, at medlemmet betaler kontingent senest 42 dage før første opkrævning er udsendt. Når dette er opfyldt opnår medlemmet fulde rettigheder i hele Autisme Ungdomsorganisation.

Stk. 4 For at optages som medlem i Autisme Ungdom skal man enten have dansk statsborgerskab eller bo indenfor det danske rigsfællesskab.

§ 6 Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af organisationens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Udmeldelse skal ske enten ved skriftlig mail til kontakt@autismeungdom.dk eller på Autisme Ungdoms medlemsportal.

Eksklusion

§ 8 Fratagelse af medlemskab (eksklusion) af Autisme Ungdom kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder punkterne i §5. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske hvis medlemmet groft, gentagne gange og efter en klar advarsel, modarbejder Autisme Ungdom eller på anden vis belaster organisationens formål og arbejde ved sit medlemskab. 

Stk. 2 Ved særligt grove tilfælde som fx. trusler eller afpresning, kan medlemmet ekskluderes på baggrund af enkeltstående forhold.

Stk. 3 Eksklusion kan kun foretages ved beslutning på et møde i hovedbestyrelsen. Medlemmet skal indstilles til eksklusion af 3 medlemmer eller en afdeling. Medlemmet har ret til at vide hvem der har indstillet det til eksklusion, medmindre indstiller ønsker at være anonym, og til at blive indbudt med taleret til det punkt hvor eksklusionen behandles, senest 7 døgn før behandlingen.

Stk. 4  En advarsel om eksklusion skal behandles på samme måde som en eksklusion og kan ske på baggrund af samme forhold som i §8 Stk. 3 med undtagelse af den klare advarsel om eksklusion jf. §8

Stk. 5 For et medlem kan enten få en advarsel om eksklusion eller en fuld eksklusion skal der være ⅔ flertal for det af de stemmeberettigede på hovedbestyrelsesmødet. 

Stk. 6 Et medlem der er ekskluderet af hovedbestyrelsen efter stk. 1,2 og 3 kan anke afgørelsen til årsmødet. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har taleret ved det punkt, hvor årsmødet behandler sagen. Omgør årsmødet eksklusionen, træder medlemskabet i kraft øjeblikkeligt.

Stk. 7 Hvis et medlem der er enten indstillet til advarsel om eksklusion eller fuld eksklusion, vælger at melde sig ud af Autisme Ungdom efter de har fået besked om indstillingen tæller enten advarslen eller den fulde eksklusion som værende gyldig. 

Stk. 8 Bliver en eksklusion opretholdt på et årsmøde, kan man ikke anmode om at få den omgjort efterfølgende. 

Stk. 9 Vil man anke en eksklusion eller en advarsel om eksklusion på et årsmøde skal det ske på førstkommende årsmøde efter man har fået en advarsel eller blevet ekskluderet. 

Stk. 10 Bliver en eksklusion eller advarsel om eksklusion opretholdt på et årsmøde, kan man ikke anmode om at få den omgjort efterfølgende.

Daglig Ledelse

§ 9 Forpersonen, Ekstern næstforperson og Intern næstforperson udgør Autisme Ungdoms daglige ledelse. Den daglig ledelse har ret til at træffe beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøder.  jf. kompetenceplan.

Stk. 2 Forpersonen og Næstforpersonerne har ret til at udtale sig på vegne af foreningen. 

Stk. 3 Forpersonen, Næstforpersonerne er tegningsberettiget for Autisme Ungdom.

Stk. 4 Hvis et medlem af daglig ledelse eller hovedbestyrelsen trækker sig fra sin post, har vedkommende mulighed for at få den bagerste plads i suppleant-rækken, hvis personen ønsker dette. Hovedbestyrelsen skal godkende dette med simpelt flertal på et lukket punkt på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

Hovedbestyrelse

§ 10 Hovedbestyrelsen består af op til otte menige medlemmer plus den daglig ledelse.

Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen er valgbare til hovedbestyrelsen, medmindre de opfylder en af kriterierne listede herunder:

 • Fastansatte medarbejder i Autismeforeningen

 • Fastansatte medarbejdere for Autisme Ungdom

 • Fastansatte medarbejder i Fonde som enten Autisme Ungdom forvalter eller Autismeforeningen.

 • Fastansatte i evt. datterselskaber af Autisme Ungdom eller Autismeforeningen. 

 

Stk. 3 Fastansatte i Daglig ledelse og praktikanter/elevplads jf. § 10, stk. 2  er undtaget og må gerne sidde i hovedbestyrelsen.

Stk. 4 Over 50% af medlemmerne af hovedbestyrelsen skal være autister.

§ 11 Hovedbestyrelses rolle er at lede foreningen mellem Årsmøder og har ret til at træffe beslutninger på vegne af Autisme Ungdom mellem årsmøderne.

 

§ 12 Hovedbestyrelsen har tilladelse til at rette eventuelle korrekturfejl i Autisme Ungdoms vedtægter med 2/3 flertal.

§ 13 Alle beslutninger i hovedbestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende.

§ 14 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15 Hovedbestyrelsen skal opkræve børneattest på medlemmer af hovedbestyrelsen på 15 år eller derover.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen skal indlevere børneattest senest 14 dage efter årsmødet, ellers frafalder deres post og posten vil overdrages jf. § 17, stk.2.

Stk. 3 Undtagelse fra § 15 Stk 1. kan tages, hvis man er fritaget fra digital post. I så fald er man forpligtet til senest 7 dage efter årsmøde at igangsætte processen for at indhente børneattest.

§ 16 I tilfælde af at Talspersonen, Landssekretæren eller Landskasseren går af eller tager orlov, beslutter Hovedbestyrelsen hvilket hovedbestyrelsesmedlem der skal tage over frem til næste årsmøde

§ 17 Et medlem af hovedbestyrelsen eller daglig ledelse kan afsættes ved 2/3 flertal i hovedbestyrelsen. 

Stk. 2 Ved afsættelse spørges 1. suppleant. Hvis 1. suppleanten ikke kan, spørges 2. suppleant og sådan fortsætter rækken.

Stk. 3 Hvis der er tale om et medlem af daglig ledelse erstattes medlemmet med et andet medlem af hovedbestyrelsen.

§ 18 I tilfælde af at der opstår ikke eksluderende konflikter mellem medlemmer af foreningen, har hovedbestyrelsen tilladelse til at vedtage regler de vurderer, er nødvendige for, at begge medlemmer kan være i foreningen med 2/3 flertal.

§ 19 Personer siddende på i hovedbestyrelsen må ikke være valgt til nogen politiske ledende poster. 

§ 20 Hovedbestyrelsen kan vælge at frikøbe medlemmer af daglig ledelse

Stk. 2 Lønrammen for daglig ledelse fastsættes på årsmødet.

Stk. 3 Får et Daglig ledelse medlem sit primære lønindkomst fra Autisme Ungdom, så forpligter de sig til at hjælpe Autisme Ungdom og den nye indvalgte til sin rolle, i sin opsigelsesperiode på 3 måneder.

Stk. 5 Frikøb kan kun finde sted på et separat punkt på et hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 6 Frikøb på over 8 timer eller for over 5.000 kr. udbetalt er først gyldig når § 20 Stk. 5 er opfyldt og efter kontrakt er underskrevet.

§ 21. Hovedbestyrelsesposter, inklusiv suppleantposter, er tillidsposter i Autisme Ungdom. Dette betyder at Autisme Ungdom ser særligt groft på brud på tavshedspligten.

Stk. 2 Daglig Ledelse kan midlertidigt fjerne adgang til Autisme Ungdoms ejendom og værktøjer, hvis der er mistanke om brud på tavshedspligten. Herefter skal der indkaldes til hovedbestyrelsesmøde hurtigst muligt.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan med ⅔ flertal fratage et hovedbestyrelsesmedlem deres post for brud på tavshedspligten

Lokalafdelingerne

§ 22. Autisme Ungdom består af en landsorganisation med lokalafdelinger.

Stk. 2 Oprettelse af en lokalafdeling, hvis område ikke allerede er dækket af en lokalafdeling i Autisme Ungdom, kan gøres med godkendelse fra hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 3 Oprettelse af en lokalafdeling, hvis område er allerede er dækket af en lokalafdeling i Autisme Ungdom, kan gøres med først godkendelse fra den daværende lokalafdelings generalforsamling plus godkendelse fra hovedbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmøde.

Stk. 4 Medlemmer vælger selv den lokalafdeling de vil være medlem af. 

Stk. 5 Lokalafdelingernes har ret til deres medlemmers laveste sats kontingentbetaling samt støttebeløb fra puljer, donationer mm. fra Autisme Ungdom.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan bestemme, at alle lokalafdelinger skal indsende vedtægter, regnskaber, referater af generalforsamlinger og dokumentation for anden aktivitet.

§ 23 Lokalafdelingerne skal afholde lokale generalforsamlinger hvert år samt have vedtægter.

§ 24. Autisme Ungdoms Daglige Ledelse indhenter børneattest på alle frivillige i lokalafdelingerne

Stk. 2 Alle frivillige skal indlevere børneattest senest 14 dage efter de starter deres arbejde som frivillige, ellers frafalder deres post og posten vil overdrages jf. § 17, Stk. 2.

Stk. 3 Undtagelse fra § 24 Stk. 2 kan tages, hvis man er fritaget fra digital post. I så fald er man forpligtet til senest 7 dage efter årsmødet at igangsætte processen for at indhente børneattest. 

Stk. 4 Hvis lokalafdelingerne har strammere regler om indhentning af børneattester, så gælder disse regler i den pågældende lokalafdeling.

§ 25. Lokalafdelingerne forpligter sig til at orientere Autisme Ungdoms hovedbestyrelse om nye frivillige og bestyrelsesmedlemmer i sin afdeling. 

Stk. 2 Orienteringen skal så vidt muligt ske gennem lokalafdelingens primære kontaktperson.

Stk. 3 Alle frivillige i lokalafdelingerne over 15 år forpligter sig til at indlevere børneattest jf. § 24. Kan de ikke dette bortfalder deres kandidatur og de fratages evt. poster og deres ret som frivillige.

§ 26. Hovedbestyrelsen kan med ⅔ flertal midlertidigt fjerne et bestyrelsesmedlem i en lokalafdeling. Punkt om fjernelse kan tages op af et hovedbestyrelsesmedlem eller med henvendelse fra mindst 3 medlemmer i en pågældende lokalafdeling. 

Stk. 2 Den midlertidige fjernelse kan ske på baggrund af mistanke om følgende:

 • Brud på vedtægter

 • Brud på loven og regler

 • Magtmisbrug

 • Misligholdelse af forpligtelser.  

Herefter skal hovedbestyrelsen i samarbejde med den pågældende lokalafdeling holde en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling, hvor der stilles et mistillidsvotum til den/de pågældende person-/personer.

§ 27. Hvis en lokalafdeling ønsker selvstændighed, så skal dette først være stemt igennem ved simpelt flertal på den pågældende lokalafdelings generalforsamling. Herefter skal det stemmes igennem ved simpelt flertal på Autisme Ungdoms Årsmøde.

Stk. 2 Hvis ønsket om at give en lokalafdeling selvstændighed ikke bliver vedtaget på Årsmødet, skal det stemmes igennem på en ny lokal generalforsamling, før det kan behandles på et nyt Årsmøde.

Stk. 3 Hvis en lokalafdeling løsriver sig, så har lokalafdelingen ikke længere brugsret af Autisme Ungdoms ejendele, herunder navn, logo, værktøjer mm

§ 28. Lokalafdelingerne i Autisme Ungdom vil blive placeret i en kategori. Hver kategori har sin egen beskrivelse og lokalafdelingerne vil blive placeret efter deres støttebehov fra Autisme Ungdom jf. lokalafdelingsplaceringsdokumentet (forkortet LPD). Lokalafdelingsudvalgets mål er til enhver tid at fremme lokalafdelingernes udvikling og få dem i en mere selvstændig kategori.

Stk. 2 Placeringen af lokalafdelingerne afgøres af Autisme Ungdoms lokalafdelingsudvalg.

Stk. 3 Ændringer til LPD kan foretages med simpelt flertal på Årsmødet.

Stk. 4 Er en lokalafdeling uenig med deres kategori tildelt af lokalafdelingsudvalget, så kan de med simpelt flertal i deres bestyrelse klage over afgørelsen til Autisme Ungdoms hovedbestyrelse, som forpligter sig til at behandle punktet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

 

Foreningens struktur

§ 29 Autisme Ungdoms landsorganisation står for den praktiske opkrævning af kontingentet fastsat af årsmødet jf. §22, stk. 5 for afdelingernes medlemmer.

§ 30. Hvis Autisme Ungdom ikke har nogle interne regler eller retningslinjer for et bestemt område, så følger Autisme Ungdom gældende dansk lovgivning og domspraksis gældende for foreninger. Dette gælder også sanktioner.

 

Årsmøde

§ 31 Autisme Ungdoms højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, så vidt muligt i en weekend eller skole-ferie og så vidt muligt midt i landet.

Stk. 2 Senest 35 dage før årsmødets afholdelse indkaldes alle medlemmer, der har oplyst en gyldig e-mailadresse.

Stk. 3 Alle medlemmer af foreningen har ret til at deltage på årsmødet med taleret og ret til at stille forslag. Medlemmer skal dog have været fuldt medlem de seneste 30 dage før årsmødets afholdelse for at have stemmeret.

Stk. 4 Årsmødet kan afholdes enten Fysisk eller digitalt

Stk. 5 Autisme Ungdom kan optage Årsmødet og optagelse skal slettes 30 dage efter offentliggørelse af refereat af Årsmøder.

Stk. 6 Det ordinære årsmødes dagsorden skal minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Godkendelse af årsmødet gyldighed

 4. Beretning om foreningens aktiviteter, herunder organisatorisk- og politisk beretning.

 5. Aktivitetsplan.

 6. Regnskab, orientering og godkendelse

 7. Fastsættelse af kontingent.

 8. Indkomne forslag.

 9. Valg af:

  • Forperson

  • Ekstern næstforperson

  • Intern næstforperson

  • Op til otte menige hovedbestyrelsesmedlemmer

  • Op til syv menige hovedbestyrelsesmedlems suppleanter

  • To revisorer

  • En revisorer suppleant.

 10. Eventuelt

Stk 7. Ved valg på et ekstraordinært Årsmøde, behøves der kun at afholdes valg til eventuelle ubesatte poster i Daglig Ledelse samt i hovedbestyrelsen. Ved simpelt flertal kan Årsmødet beslutte at afholde valg til alle poster.

§ 32 Dirigentens rolle på Årsmøde er at sørge for så vidt muligt at lade alle komme til ordre, at dagsorden og tidsplan for mødet bliver overholdt og klargøre processerne for medlemmer.

§ 33 Referents rolle er at tage notits under mødet ved hjælp af et referat. Referatet skal som minimum indeholder alle beslutninger truffet samt fordeling af stemmer ved undtagelse af personvalg. 

§ 34 Afgørelser på årsmødet sker ved simpelt flertal. Hvis ikke andet er oplyst i vedtægterne. 

§ 35 Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, såfremt halvdelen af hovedbestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt begærer det. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Prokura og formue

§ 36 Administrative leder, forperson og næstforperson tildeles automatisk prokura. Hovedbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura.

§ 37 For foreningens formue hæfter alene foreningen.

§ 38 Det er ikke muligt at bruge summer på over 5000 kroner uden godkendelse af Daglig Ledelse. Dog kan Forpersonen og næstforperonsen ikke bruge over 2000 kroner uden godkendelse af Daglig Ledelse. Pantsætning, optagelse af lån eller køb af ejendom skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 39 Hvis en lokalafdeling ønsker det, kan autisme ungdoms kasserer oprette en bankkonto for pågældende lokalafdeling.

Stk. 2 Autisme Ungdoms kasserer kan assistere i administreringen af denne konto, men må ikke benytte en lokalafdelings formue uden dennes samtykke.

Stk. 3 ved begrundet mistanke om, at autisme ungdoms Administrative leder har brugt af en lokalafdelingsmidler, uden dennes samtykke, vil autisme ungdoms Administrative leder få frataget prokura frem til først kommende hovedbestyrelsesmøde, hvorefter hovedbestyrelsen vil afgøre konsekvenserne for autisme ungdoms Administrative leder.

Stk. 4 ved dokumenteret misbrug af lokalafdelingernes midler vil autisme ungdoms kasserer øjeblikkeligt få frataget prokura og sin post, og hovedbestyrelsen vil finde en ny kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 40. Hvis en lokalafdeling ønsker det, kan Autisme Ungdoms interne næstforperson oprette en bankkonto for pågældende lokalafdeling.

Stk. 2 Autisme Ungdoms interne næstforperson kan assistere i administreringen af denne konto, men må ikke benytte en lokalafdelings formue uden dennes samtykke.

Stk. 3 Ved begrundet mistanke om, at Autisme Ungdoms interne næstforperson  har brugt af en lokalafdelingsmidler, uden dennes samtykke, vil Autisme Ungdoms interne næstforperson få frataget prokura frem til først kommende hovedbestyrelsesmøde, hvorefter hovedbestyrelsen vil afgøre konsekvenserne for Autisme Ungdoms interne næstforperson.

Stk. 4 Ved dokumenteret misbrug af lokalafdelingernes midler vil Autisme Ungdoms interne næstforperson øjeblikkeligt få frataget prokura og sin post, og hovedbestyrelsen vil finde en ny intern næstforperson blandt hovedbestyrelsens medlemmer på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 41 Hvis en prokura indehaver misbruger foreningens midler, vil dette medlem blive pålagt erstatning.

Regnskab og revision

§ 42 Foreningens regnskabsår følger det almindelige regnskabsår (Jan-Dec). Årsregnskabet udarbejdes og revideres af revisorerne.

Ændring og opløsning

§ 43. Autisme Ungdom følger gældende dansk domspraksis for beskyttede vedtægter

Stk. 2 §44-§46 er beskyttede vedtægter

§ 44. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på et årsmøde eller ekstraordinær årsmøde med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende.

§ 45. Hvis Autisme Ungdoms Årsmøde ønsker det, så kan de afgive suverænitet.

Stk. 2 Hvis suverænitetsafgivelse er på tale, skal det meldes ud senest 1 måned inden tilmeldingen til årsmødet lukker.

Stk. 3 Hvis der til et Årsmøde er ønske om, at suveræniteten trækkes tilbage, kan dette vedtages ved almindeligt flertal.

Stk. 4 Hvis det bliver vedtaget at trække suveræniteten tilbage, træder dette i kraft øjeblikkeligt efter afsluttet afstemning.

Stk. 5 Ved 2/3 flertal, har hovedbestyrelsen mulighed for at trække suveræniteten tilbage

Stk. 6 Hvis hovedbestyrelsen benytter sig af § 45 Stk. 5, så skal afgørelsen tages op som punkt på førstkommende Årsmøde

§ 46. Opløsning kan kun ske på dertil indkaldt ekstraordinært årsmøde med 3/4 flertal. Eventuelt efterladt formue går til Autismeforeningen.

bottom of page