Autisme Ungdoms Vedtægter

Senest ændret: d. 13 marts 2021

 

Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er “Autisme Ungdom”

§ 2 Foreningens hjemsted er hos Landsforeningen Autisme.

§ 3 Autisme ungdom er Landsforeningen Autismes ungdomsorganisation.

 

Formål

§ 4 Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i samfundet. 

Stk 2 Foreningen vil arbejde for Danmarks efterlevelse af FN’s Handicapkonvention for unge med autisme blandt andet ved at arbejde for bedre forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme inden for civilsamfundet, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Autisme  Ungdom arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab. Herudover arbejder Autisme Ungdom for at støtte unge til selvstændigt at kunne indgå i fællesskaber uden for foreningen.

Stk 3 Foreningens bærende værdier er: medlemsdemokrati, inklusion, fællesskab og sammenhold. Foreningen vil arbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Stk. 4 Foreningen arbejder for sit formål gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. Formålet udmøntes også ved aktivt at inddrage børn og unge mellem 13-30 år i virket med organisationens formål.

Stk 5 Foreningen arbejder desuden på en tværpolitisk måde uafhængig af partipolitik.    


 

Medlemskab

§ 5 Som medlemmer kan optages personer mellem 13-30 år, der ønsker at støtte organisationens formål. 

Stk. 2 Personer over 30 år, samt firmaer, skoler, elev- og studenterråd, bo- og aktivitetssteder samt foreninger, der ønsker at støtte organisationens formål, kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret. 

Stk. 3 Medlemskab forudsætter endvidere, at medlemmet betaler kontingent  jf. § 15. Når dette er opfyldt opnår medlemmet fulde rettigheder i hele Autisme Ungdomsorganisation.

§ 6 Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af organisationens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Udmeldelse skal ske skriftligt og sendes til organisationens hovedbestyrelse.

§ 8 Fratagelse af medlemskab (eksklusion) af Autisme Ungdom kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder punkterne i §5. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske hvis medlemmet groft, gentagne gange og efter en klar advarsel, modarbejder Autisme Ungdom eller på anden vis belaster organisationens formål og arbejde ved sit medlemskab. 

Stk. 2 Ved særligt grove tilfælde som fx. trusler eller afpresning, kan medlemmet ekskluderes på baggrund af enkeltstående forhold.

Stk. 3 Eksklusion kan kun foretages ved beslutning på et møde i hovedbestyrelsen. Medlemmet skal indstilles til eksklusion af 3 medlemmer eller en afdeling. Medlemmet har ret til at vide hvem der har indstillet det til eksklusion, medmindre indstiller ønsker at være anonym, og til at blive indbudt med taleret til det punkt hvor eksklusionen behandles, senest 7 døgn før behandlingen.

Stk. 4.  En advarsel om eksklusion skal behandles på samme måde som en eksklusion og kan ske på baggrund af samme forhold som i §8 Stk. 1 med undtagelse af den klare advarsel om eksklusion jf. §8

Stk. 5 Et medlem der er ekskluderet af hovedbestyrelsen efter stk. 1,2 og 3 kan anke afgørelsen til årsmødet. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har taleret ved det punkt, hvor årsmødet behandler sagen. Omgør årsmødet eksklusionen, træder medlemskabet i kraft øjeblikkeligt.
 

Hovedbestyrelse

§ 9. Hovedbestyrelsen består af op til seks menige medlemmer plus én talsperson, én landssekretær og én landskasserer. 

Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen er valgbare til hovedbestyrelsen. Fastansatte medarbejdere i sekretariatet eller i fonde, som Landsforeningen Autisme eller Autisme Ungdom forvalter eller har som datterselskaber, kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan dog vælge at frikøbe medlemmer af Daglig Ledelse. Lønsatsen bliver fastsat af årsmødet.

Stk. 3 Minimum 4 medlemmer af hovedbestyrelsen skal have en autisme diagnose. 

§ 10 Alle beslutninger i hovedbestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende.

§ 11 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12 Talspersonen, landsektratæren og landskassereren udgør Autisme Ungdoms daglige ledelse med ret til at træffe beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøder og talspersonen har ret til at udtale sig på vegne af foreningen. 

Stk 2. Talspersonen, landsektratæren og landskassereren er tegningsberettiget for Autisme Ungdom.

§ 13 Hovedbestyrelsen skal opkræve børneattest på medlemmer af hovedbestyrelsen på 15 år eller derover.

§ 14 I tilfælde af at Talspersonen, Landssekretæren eller Landskasseren går af eller tager orlov, beslutter Hovedbestyrelsen hvilket hovedbestyrelsesmedlem der skal tage over frem til næste årsmøde

§ 15 Et medlem af hovedbestyrelsen eller daglig ledelse kan afsættes ved 2/3 flertal i hovedbestyrelsen. Ved afsættelsens indkaldes 1. suppleant. Hvis der er tale om et medlem af daglig ledelse erstattes medlemmet med et andet medlem af hovedbestyrelsen.

 

Foreningens struktur

§ 16. Medlemmer kan oprette lokalafdelinger med godkendelse fra hovedbestyrelsen.

Stk 2. Medlemmer vælger selv den lokalafdeling de vil være medlem af. 

Stk 3. Autisme Ungdoms landsorganisation står for den praktiske opkrævning af kontingentet fastsat af årsmødet jf. §18 for afdelingernes medlemmer.

Stk. 4. Lokalafdelingernes har ret til deres medlemmers kontingent-betaling samt til et af hovedbestyrelsen fastsat støttebeløb.

Stk 5. Hovedbestyrelsen kan bestemme, at alle lokalafdelinger en gang årligt skal indsende vedtægter, regnskaber, referater af generalforsamlinger og dokumentation for anden aktivitet.

§ 17. Lokalafdelingerne skal afholde lokale generalforsamlinger hvert år samt have vedtægter.

§ 18. Forholdet mellem Landsforeningen Autisme og Autisme Ungdom afgøres med aftale mellem de to landsorganisationer.

 

Årsmøde

§ 19 Autisme Ungdoms højeste myndighed er årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, så vidt muligt i en weekend eller skole-ferie og så vidt muligt i en anden landsdel end året før.

Stk. 2 Senest 35 dage før årsmødets afholdelse indkaldes alle medlemmer, der har oplyst en gyldig e-mailadresse.

Stk 3. Alle medlemmer af foreningen har ret til at deltage på årsmødet med taleret og ret til at stille forslag. Medlemmer skal dog have været fuldt medlem de seneste 30 dage før årsmødets afholdelse for at have stemmeret.

Stk 4 Det ordinære årsmødes dagsorden skal minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Godkendelse af årsmødet gyldighed

 4. Beretning om foreningens aktiviteter, herunder organisatorisk- og politisk beretning.

 5. Aktivitetsplan.

 6. Regnskab, orientering og godkendelse

 7. Fastsættelse af kontingent.

 8. Indkomne forslag.

 9. Valg af:

  • En Talsperson

  • En Landssekretær

  • En Landskasserer

  • Op til seks menige hovedbestyrelsesmedlemmer

  • Op til syv menige hovedbestyrelsesmedlems supleanter

  • To revisorer

  • En revisorer supleant.

 10. Eventuelt

§ 20. Afgørelser på årsmødet sker ved simpelt flertal. hvis ikke andet er oplyst i vedtægterne. 

§ 21. Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, såfremt halvdelen af hovedbestyrelsen eller 10% af medlemmerne skriftligt begærer det. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Prokura og formue

§ 22.Landskasseren, Talspersonen og Landssekretæren tildeles automatisk prokura. Hovedbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura

§ 23. For foreningens formue hæfter alene foreningen.

§ 24. Det er ikke muligt at bruge summer på over 5000 kroner uden godkendelse af Daglig Ledelse. Dog kan Talspersonen og Landssekretær ikke bruge over 2000 kroner uden godkendelse af Daglig Ledelse. Pantsætning, optagelse af lån eller køb af ejendom skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 25 Hvis en lokalafdeling ønsker det, kan autisme ungdoms kasserer oprette en bankkonto for pågældende lokalafdeling.

Stk. 2 Autisme Ungdoms kasserer kan assistere i administreringen af denne konto, men må ikke benytte en lokalafdelings formue uden pågældens samtykke.

Stk. 3 ved begrundet mistanke om, at autisme ungdoms kasserer har brugt af en lokalafdelingsmidler, uden dennes samtykke, vil autisme ungdoms få fragtet prokura frem til først kommende hovedbestyrelsesmøde, hvorefter hovedbestyrelsen vil afgøre konsekvenserne for autisme ungdoms kasser.

Stk. 4 ved dokumenteret misbrug af lokalafdelingernes midler vil autisme ungdoms kasserer øjeblikkeligt få frataget prokura og sin post, og hovedbestyrelsen vil finde en ny kasserer iblandt hovedbestyrelsens medlemmer på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.”

§ 26. Hvis et medlem af foreningen med prokura misbruger foreningens midler, vil dette medlem blive pålagt erstatning.

 

Regnskab og revision

§ 27. Foreningens regnskabsår følger det almindelige regnskabsår. Årsregnskabet udarbejdes og revideres af revisorerne.

 

Ændring og opløsning

§ 28. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på et årsmøde med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende.

§ 29. Opløsning kan kun ske på dertil indkaldt ekstraordinært landsmøde med 3/4 flertal. Eventuelt efterladt formue går til Landsforeningen Autisme.