vestsjælland_ny.png
160304959_189196603004593_46766746554069

Autisme Ungdom Vestsjælland

 

Om
Autisme Ungdom
Vestsjælland

Autisme Ungdom Vestsjælland dækker Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommunerne.Vi i Vestsjælland's afdeling arbejder sammen med autisme orinterede organisationer/tilbud som ACV og andre, til at forbedre den hjælp autister kan få.Lige nu har vi meget fokus på vores discord server, som vores formand står for.

 

Vores formål er at skabe et online netværk i disse tider, hvor det kan være svært at få social kontakt.Vi bruger det også til at lave online aktiviteter som "Among Us" og andre sjove spil. Men også til hvis man gerne vil finde andre som måske har nogen ting de døjer med.Udover det arbejder og søger vi flere medlemmer som ville være interesseret i at hjælpe os, ved at være en del af vores bestyrelse. Selvom vi ikke er så store lige nu, arbejder vi hårdt og gør vores bedste.

 
 

Arrangementer

Ingen kommende begivenheder
Autisme ungdom (3 of 58)
Autisme ungdom (23 of 58)
IMG_20210508_165616
IMG_20210508_165653
IMG_20210508_165855
 
Screenshot_20210322-151142__01__01.jpg

Anders Koch

Formand

Mail: anderas@autismeungdom.dk

Autisme Ungdom Vestsjællands    bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Vestsjællands Bestyrelse. 

IMG_20200919_194948_edited.jpg

Emil Nielsen

Næstformand

Mail: vestsj.emil@autismeungdom.dk

 
12014964_1052617798083148_21795679237342

Lasse Sanggaard Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Mail: vestsj.lasse@autismeungdom.dk

130549432_10158760967843493_777657296265

Christopher Trung Paulsen

Bestyrelsesmedlem

Mail: vestsj.christoffer@autismeungdom.dk 

Black Background

Skal det være dig?

Kasserer

Mail: 

 

Autisme Ungdom Vestsjællands Vedtægter

Navn og formål

§ 1. Foreningens navn er Autisme Ungdom Vestsjælland.

 

§ 2. Foreningen er en lokalafdeling under organisationen Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3. Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i samfundet. 

Stk. 2.  Foreningen vil arbejde for Danmarks efterlevelse af FN’s Handicapkonvention for unge med autisme blandt andet ved at arbejde for bedre forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme inden for civilsamfundet, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Autisme  Ungdom arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab. Herudover arbejder Autisme Ungdom for at støtte unge til selvstændigt at kunne indgå i fællesskaber uden for foreningen. 

Stk. 3. Foreningens bærende værdier er: medlemsdemokrati, inklusion, fællesskab og sammenhold. Foreningen vil arbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Stk. 4. Foreningen arbejder for sit formål gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. Formålet udmøntes også ved aktivt at inddrage børn og unge mellem 13-30 år i virket med organisationens formål.

Stk. 5. Foreningen arbejder desuden på en tværpolitisk måde uafhængig af partipolitik. 


 

Medlemskreds

§ 4. Alle stemmeberettigede medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Kalundborg, Slagelse, Odsherred, Holbæk og Sorø, som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af foreningen.

 

Myndighed og generalforsamling

§ 5. Autisme Ungdom Vestsjællands højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 30 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Valg af 2 stemmetællere. 

 5. Godkendelse af dagsordenen

 6. Godkendelse af regnskab

 7. Godkendelse af budget

 8. Bestyrelsens beretning

 9. Indkomne forslag

 10. Valg af

  • 1 formand

  • 1 næstformand

  • Op til 1 kasserer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 4 menige suppleanter

  • 1  intern revisor

  • Op til 2 intern revisorsuppleanter

 11. Eventuelt

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

 

§ 6. Prokura tildeles kassereren i foreningen og landsorganisationen Autisme Ungdoms kasserer.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i foreningen tildeles prokura også til formanden, der vil varetage kassererens opgaver, indtil der er fundet en kasserer.

 

§ 7. Foreningen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, senest i april.

 

§ 8. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, op til en kasserer og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

 

§ 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 10. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 11. Opløsningen af foreningen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom såfremt andet ikke er besluttet.

 

§ 12. Paragraf 11 og 12 er undtaget § 10. i det de er beskyttet paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Opdateret d. 30. april 2021 til Autisme Ungdom Vestsjælland generalforsamling

 
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Vestsjælland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Vestsjælland på mail:

vest@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
 • Facebook Social Ikon