Autisme Ungdom Midtsjællands Vedtægter

§ 1. Lokalafdelingens navn er  Autisme Ungdom Midtsjælland

 

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

 

§ 4. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Lejre, Ringsted, Roskilde, Greve, Solrød eller Køge kommune, eller som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

 

§ 5. Autisme Ungdom Midtsjællands højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Godkendelse af budget

 7. Bestyrelsens beretning

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af

  • 1 formand

  • 1 næstformand

  • Op til en kasserer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

  • Op til 4 menige bestyrelsesmedlemssuppleanter

  • 1  revisor

  • Op til en revisorsuppleant

 10.  Evt.

 

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

 

§ 6. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms kasserer, og tegningsret tildeles til formanden.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til formanden, der vil varetage kassererens opgaver, indtil der er fundet en kasserer.

Stk 3. Tegningsret og/eller prokura kan tildeles et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer, og/eller en eller flere frivillige, frem til næste generalforsamling, ved ¾ flertal i lokalbestyrelsen.

 

§ 7. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående årtil hovedforenngen, senest i april.

 

§ 8. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, op til en kasserer og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

 

§ 9. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom såfremt andet er besluttet.

 

§ 11. Paragraf 10 og 11 er undtaget § 9. i det de er beskyttet paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Vedtaget 17. december 2019 på Autisme Ungdom Midtsjællands stiftende generalforsamling

 

Sidst opdateret 8. november 2020

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078_edited
 • Facebook Social Ikon

Autisme Ungdom

Midtsjælland

midt@autismeungdom.dk