top of page
storstrøm_ny.png
IMG_20200709_131136_edited.jpg

Autisme Ungdom Storstrøm

Forside

Om
Autisme Ungdom
Storstrøm

Lokalafdelingen blev stiftet 1. marts 2020 og hed oprindeligt Autisme Ungdom Lolland & Falster.

Pga. Covid19 samt nedlukningen har det været svært og afviklet diverse arrangementer mm. Foreningen har brugt nedlukningen på og få et godt fællesskab op og køre.

D. 28/2 - 21 havde lokalafdelingen igen generalforsamling, hvor vi vedtog nye tiltag blandt andet udvidelsen af vores lokalområde. V dækker i nu Lolland, Falster, Sydsjælland, Bogø og Møn. 

 

Autisme Ungdom Storstrøm glæder sig til og lave aktiviteter i hele områder. Der er lys for enden af tunnelen som man siger.

 

Du/i kan finde os på de sociale medier som facebook, instagram. Kontakt os på storstroem@autismeungdom.dk - Vi glæder os til høre fra jer.
 

Lokalafdelingen dækker disse kommuner: 
- Lolland Kommune 
- Guldborgsund Kommune 
- Vordingborg Kommune 

- Næstved kommune

- Faxe Kommune

Vi afholder aktiviteter såsom:

Spillecafe, foredrag, diverse udflugter, kurser mv.  

Kontakt: 

storstroem@autismeungdom.dk 
4700 Næstved

Om Storstrøm
Begivenheder
 • 18. nov. 15.30 – 19. nov. 10.00
  Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg, Danmark
  Kom med til Autisme Ungdoms første autismevenlig gallafest på Hotel Nyborg Strand!

Arrangementer

301224339_602346804947919_8787324109792520603_n
Udklip 3
Udklip 1
Udklip
Billeder

Autisme Ungdom Storstrøms bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Storstrøms Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

storstroem@autismeungdom.dk 

296191708_423206802928340_6634884102586173855_n.jpg

Frederik Larsen

Formand

E-mail: str.frederik@autismeungdom.dk

Black Background

Næstformand 

skal det være dig ? 

kontakt storstrøm på storstroem@autismeungdom.dk

Bestyrelse
Black Background

kassere

skal det være dig ?

kontakt storstrøm på storstroem@autismeungdom.dk

Black Background

Niels Skibsted

Bestyrelsesmedlem

7.png

Frivillig

Sofie Blenstrup

mail : sofie@autismeungdom.dk

 

Vedtægter

Autisme Ungdom Storstrøms Vedtægter


§1 Lokalafdelingens navn er "Autisme Ungdom Storstrøm"


§2 Lokalforeningen er er Autisme Ungdoms lokale repræsentation og forestår som sådan lokale aktiviteter for medlemmerne, indsamling, information og repræsentative funktioner.


§3 Lokalforeningen er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter og arbejder i overensstemmelse med Autisme Ungdoms formå|, som de er beskrevet i §4.stk. 1-5. (Se nederst)


§4 Lokalforening omfatter de medlemmer af Autisme Ungdom, der er bosat i Storstrømsområdet lndmeldelse sker til Autisme Ungdom.


Generalforsamlingen


§5. Autisme Ungdom Storstrøms højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære
generalforsamling.


Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.


Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed.

 3. Godkendelse af dagsordenen.

 4. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter.

 5. Regnskab og budget, orientering og godkendelse.

 6. lndkommende forslag.

 7. Valg af bestyrelse.

 8. Valg af mindst 2 suppleanter.

 9. Valg af to revisorer og en revisor suppleant.

 10. Eventuelt


§6. Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal dog undtaget personvalg jf. stk.2


Stk.2. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Bestyrelse


§7 Bestyrelsen består af op til syv menige medlemmer.


Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, og der kan vælges op til to suppleanter, som vælges for et år ad gangen.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er forskudt, så kun ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg samtidigt. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§8 Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

§9 Alle beslutninger i bestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende.


Tegningsret


§10 Formanden eller næstformanden og kassereren er tegningsberettiget for lokalforeningen.


Prokura og formue


§11 Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson

.

stk. 1 kasseren skal være under 30 år. hvis over 30 år tildeles en prokura som giver rettigher til at handle og underskrive dokumenter på forenings vegne.


Stk. 2 Hvis der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til formanden indtil der er fundet en kasserer.


§ 12 For foreningens formue hæfter alene foreningen.


§13 Pantsætning, optagelse af lån eller køb af ejendom skal godkendes af Autisme Ungdoms hovedbestyrelse.


Regnskab og revision


§14 Foreningens regnskabsår følger det almindelige regnskabsår. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et revideret og godkendt årsregnskab for det foregående år, til Autisme Ungdom senest i maj. Årsregnskabet udarbejdes og revideres af revisorerne.


Ændring og opløsning


§ 15 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.


§ 16 Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er % flertal for det.


Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom hvis andet ikke er besluttet.


§17 Paragraf 10 og 11 er undtaget 5 15. i det de er beskyttet paragrafer.


Stk. 2 For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være/oflertalfor at ændre en beskyttet paragraf.

Fra Autisime Ungdoms vedtægter:

§4 Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i samfundet.


Stk 2 Foreningen vil arbejde for Danmarks efterlevelse af FN's Handicapkonvention for unge med autisme blandt andet ved at arbejde for bedre forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme inden for civilsamfundet, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.
Autisme Ungdom arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab. Herudover arbejder Autisme Ungdom for at stØtte unge til selvstændigt at kunne indgå ifællesskaber uden for foreningen.
Stk 3 Foreningens bærende værdier er: medlemsdemokrati, inklusion, fællesskab og sammenhold. Foreningen vil arbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Stk. 4 Foreningen arbejder for sit formål gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. Formålet udmøntes også ved aktivt at inddrage børn og unge mellem 13-30 år ivirket med organisationens formål.
Stk 5 Foreningen arbejder desuden på en tværpolitisk måde uafhængig af partipolitik.

Sidst ændret på  extra ordinær generalforsamlingen den 12. juni 2022

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Storstrøm

Hvis du vil have fat i Autisme Ungdom Storstrøm på mail:

storstroem@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
bottom of page