top of page
storstrøm_ny.png
IMG_20200709_131136_edited.jpg

Autisme Ungdom Storstrøm

Forside

Om
Autisme Ungdom
Storstrøm

Lokalafdelingen blev stiftet 1. marts 2020 og hed oprindeligt Autisme Ungdom Lolland & Falster.

Pga. Covid19 samt nedlukningen har det været svært og afviklet diverse arrangementer mm. Foreningen har brugt nedlukningen på og få et godt fællesskab op og køre.

D. 28/2 - 21 havde lokalafdelingen igen generalforsamling, hvor vi vedtog nye tiltag blandt andet udvidelsen af vores lokalområde. V dækker i nu Lolland, Falster, Sydsjælland, Bogø og Møn. 

 

Autisme Ungdom Storstrøm glæder sig til og lave aktiviteter i hele områder. Der er lys for enden af tunnelen som man siger.

 

Du/i kan finde os på de sociale medier som facebook, instagram. Kontakt os på storstroem@autismeungdom.dk - Vi glæder os til høre fra jer.
 

Lokalafdelingen dækker disse kommuner: 
- Lolland Kommune 
- Guldborgsund Kommune 
- Vordingborg Kommune 

- Næstved kommune

- Faxe Kommune

Vi afholder aktiviteter såsom:

Spillecafe, foredrag, diverse udflugter, kurser mv.  

Kontakt: 

storstroem@autismeungdom.dk 
4700 Næstved

Om Storstrøm
Begivenheder

Arrangementer

347107856_125855073834848_5440698875784310932_n_edited
PXL_20240323_123527716
347548439_207595515456664_4791368633861787710_n (1)
PXL_20240323_130442308
347551788_6535198773222485_6546957882905145197_n (1)
347547723_946321889900220_6500288767757467635_n
301224339_602346804947919_8787324109792520603_n
Udklip 3
Udklip
Billeder

Autisme Ungdom Storstrøms bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Storstrøms Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

storstroem@autismeungdom.dk 

296191708_423206802928340_6634884102586173855_n.jpg

Frederik Larsen

Formand

E-mail: str.frederik@autismeungdom.dk

Black Background

Næstformand 

Vi mangler stadig bestyrelsesmedlemmer

skal det være dig ? 

kontakt storstrøm på storstroem@autismeungdom.dk

Bestyrelse

Karl-Emil Ellevang

Bestyrelsesmedlem

E-mail: str.karl-emil@autismeungdom.dk

Niels Skibsted

Bestyrelsesmedlem

7.png

Frivillig

Sofie Blenstrup

mail : sofie@autismeungdom.dk

 

Vedtægter

Autisme Ungdom Storstrøms Vedtægter


§1 Lokalafdelingens navn er "Autisme Ungdom Storstrøm"


§2 Lokalforeningen er er Autisme Ungdoms lokale repræsentation og forestår som sådan lokale aktiviteter for medlemmerne, indsamling, information og repræsentative funktioner.


§3 Lokalforeningen er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter og arbejder i overensstemmelse med Autisme Ungdoms formå|, som de er beskrevet i §4.stk. 1-5. (Se nederst)


§4 Lokalforening omfatter de medlemmer af Autisme Ungdom, der er bosat i Storstrømsområdet lndmeldelse sker til Autisme Ungdom.


Generalforsamlingen


§5. Autisme Ungdom Storstrøms højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære
generalforsamling.


Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetæller

 4. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 5. Godkendelse af dagsordenen

 6. Godkendelse af regnskab

 7. Godkendelse af budget

 8. Bestyrelsens beretning

 9. Indkommende forslag

 10. Valg af

 11. Bestyrelse, samt op til 7 suppleanter

 12. 1 revisorer

 13. Op til en revisorer suppleant

 14. Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 6., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 14

Stk. 5.  Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden afholdelse, med dagsorden

Bestyrelse


§6 Bestyrelsen består af op til syv menige medlemmer.


Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen er valgbare til bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bestyrelsen inkluderer som minimum en formand. Derudover kan der være op til én næstformand, én sekretær og én kasserer

§7 Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

§8 Alle beslutninger i bestyrelsen skal, hvor intet andet fremgår af denne vedtægt, træffes ved simpelt flertal blandt de deltagende.


Tegningsret


§9 Formanden eller næstformanden og kassereren er tegningsberettiget for lokalforeningen.


Prokura og formue


§10 Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson

.

stk. 1 kasseren skal være under 30 år. hvis over 30 år tildeles en prokura som giver rettighed til at handle og underskrive dokumenter på forenings vegne.


Stk. 2 Hvis der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til formanden indtil der er fundet en kasserer.


§ 11 For foreningens formue hæfter alene foreningen.


§12 Pantsætning, optagelse af lån eller køb af ejendom skal godkendes af Autisme Ungdoms hovedbestyrelse.


Regnskab og revision


§13 Foreningens regnskabsår følger det almindelige regnskabsår. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et revideret og godkendt årsregnskab for det foregående år, til Autisme Ungdom senest i maj. Årsregnskabet udarbejdes og revideres af revisorerne.


Ændring og opløsning


§ 14 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.


§ 15 Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er % flertal for det.


Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom hvis andet ikke er besluttet.


§16 Paragraf 15 og 16 er undtaget § 14  , i det de er beskyttet paragrafer.


Stk. 2 For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Fra Autisime Ungdoms vedtægter:

§4 Foreningens formål er at udbrede viden omkring autisme spektrum forstyrrelse blandt den almene befolkning, samt sikre unge med en autisme spektrum forstyrrelse bedre forhold i samfundet.


Stk 2 Foreningen vil arbejde for Danmarks efterlevelse af FN's Handicapkonvention for unge med autisme blandt andet ved at arbejde for bedre forhold for personer med autisme og afstigmatisering af autisme inden for civilsamfundet, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.
Autisme Ungdom arbejder for at unge med autisme og unge pårørende, til folk med autisme, mellem 13-30 år får en stemme i debatten, og et sted hvor de kan møde ligesindede i et anerkendende og inkluderende fællesskab. Herudover arbejder Autisme Ungdom for at stØtte unge til selvstændigt at kunne indgå ifællesskaber uden for foreningen.
Stk 3 Foreningens bærende værdier er: medlemsdemokrati, inklusion, fællesskab og sammenhold. Foreningen vil arbejde både på lokalt, nationalt og internationalt plan.
Stk. 4 Foreningen arbejder for sit formål gennem eksterne aktiviteter så som undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse og gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. Formålet udmøntes også ved aktivt at inddrage børn og unge mellem 13-30 år ivirket med organisationens formål.
Stk 5 Foreningen arbejder desuden på en tværpolitisk måde uafhængig af partipolitik.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 23/3/2024

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Storstrøm

Hvis du vil have fat i Autisme Ungdom Storstrøm på mail:

storstroem@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
bottom of page