top of page

Autisme Ungdom Midtsjælland er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, som dækker Roskilde, Lejre, Ringsted, Greve, Solrød og Køge kommune

Vores mål er skabe autismevenlige fællesskaber i vores område, hvor alle føler sig velkomne præcis som de er. Derudover vil vi rigtig gerne udbrede budskabet om autisme i vores lokalområde, ved at holde oplæg, foredrag og lignende.

For nu holder vi os til at holde vores faste arrangement, autismeklub midtsjælland, en gang om måneden i Greve.

Vi bestræber os på, at vores lokalbestyrelse skal være et rart sted at være, hvor vi hver især kan lave det bestyrelsesarbejde vi synes er sjovt. Vi har stadig åbne pladser i vores bestyrelse, så hvis du er interesseret i at hjælpe med at holde arrangementer, oplæg og andet, så send endelig en mail til midt@autismeungdom.dk

Om Midtsjælland

Om
Autisme Ungdom
Midtsjælland

Begivenheder

Arrangementer

Autismeklub Stockfoto4
Autismeklub Stockfoto3
Autismeklub stockfoto2
Autismeklub stockfoto
IMG_20211211_152705__01
IMG_20211211_152517__01
IMG_20211211_152007__01
Køge8_edited
Billeder
Bestyrelse
DSC09208_edited.jpg

Silke Ena Svare Arbo

Forperson

Mail: midtsj.silke@autismeungdom.dk

Mobil: 51264639

Autisme Ungdom Midtsjællands bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Autisme Ungdom Midtsjællands Bestyrelse. 

Ved generelle spørgsmål eller henvendelser kontakt os på:

midt@autismeungdom.dk 

Portræt-Marie_edited.jpg

Marie Ramstedt Petersen

Næstforperson

Mail: midtsj.marie@autismeungdom.dk

Portræt-Marcus.jpg

Marcus A. Svare Arbo

Bestyrelsesmedlem

Mail: marcus@autismeungdom.dk

Image.jpeg

Nathalie Holm

Bestyrelsesmedlem

Mail: midt.nathalie@autismeungdom.dk

IMG_20210417_140102_edited.jpg

Shano Fog

Kasserer

Mail: shano@autismeungdom.dk

Vedtægter

Autisme Ungdom Midtsjællands Vedtægter

§ 1. Lokalafdelingens navn er Autisme Ungdom Midtsjælland

 

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

 

§ 4. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor i Lejre, Ringsted, Roskilde, Greve, Solrød eller Køge kommune, eller som aktivt anmoder om det kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

 

§ 5. Autisme Ungdom Midtsjællands højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

 • Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. En dagsorden for generalforsamlingen, samt alle relevante bilag, skal sendes ud til alle tilmeldte senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

 • Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

4.       Godkendelse af dagsordenen

5.       Godkendelse af regnskab

6.       Godkendelse af budget

7.       Bestyrelsens beretning

8.       Indkomne forslag

9.       Valg af

 • -1 forperson

 • -Op til 1 næstforperson

 • - Op til en kasserer

 • - Op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer

 • - Op til 2 menige bestyrelsesmedlemssuppleanter

 • - 1  revisor

 • - Op til en revisorsuppleant

10.   Evt.​

 • Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

 • Stk. 5. Personvalg er skriftlige og hemmelige og afgøres ved et simpelt flertal

 • Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

 • Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden afholdelse, og en dagsorden, samt alle relevante bilag, skal sendes ud til de tilmeldte senest 7 dage før.

 

§ 6. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms interne næstforperson, og tegningsret tildeles til forpersonen.

 • Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til forpersonen, der vil varetage kassererens opgaver, indtil der er fundet en kasserer.

 • Stk 3. Tegningsret og/eller prokura kan tildeles et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer, og/eller en eller flere frivillige, frem til næste generalforsamling, ved ¾ flertal i lokalbestyrelsen.

 

§ 7. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år til hovedforeningen, senest i april.

 

§ 8. Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson, op til en kasserer, op til 4 menige bestyrelsesmedlemmer og op til 2 bestyrelsessuppleanter.

 • Stk 2: Hvis forpersonen trækker sig fra sin post, vil lokalafdelingens næstforperson fungere som forperson, og overtage forpersonens rettigheder herunder prokura og tegningsret, frem til næste medlemsmøde eller generalforsamling. Næstforpersonens titel vil i perioden mellem forpersonens fratrædelse og førstkommende medlemsmøde eller generalforsamling være konstitueret forperson

 • Stk 3: Såfremt dette bliver aktuelt, forpligter bestyrelsen sig til at indkalde til medlemsmøde eller generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter, at forpersonen har stoppet sit virke i Autisme Ungdom Midtsjælland

 

§9. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

 • Stk 2: Et medlemsmøde skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, og dagsordenen skal sendes ud med mindst 7 dages varsel

 • Stk 3: På et medlemsmøde er det kun medlemmer af Autisme Ungdom Midtsjælland, der har stemmeret, og valg til poster skal foregå som beskrevet i §5 stk 5

 • Stk 4: På et medlemsmøde skal lokalafdelingens medlemmer som minimum have følgende punkter på dagsordenen:

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer til åbne poster i bestyrelsen

 

§ 10. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

 • Stk 2: Bestyrelsen må rette korrektur på disse vedtægter, såfremt der er ¾ flertal for at rette korrektur på den pågældende vedtægt blandt bestyrelsesmedlemmerne. Korrekturrettelser dækker over tilføjelser og rettelser i grammatikken, samt at rette stavefejl i ord i vedtægterne, så ordene er stavet i overensstemmelse med deres stavemåde i Den Danske Ordbog

 

§ 11. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

 • Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom såfremt andet er besluttet.

 

§ 12. Paragraf 10 og 11 er undtaget § 9. i det de er beskyttet paragraffer.

 • Stk. 2. For at ændre en beskyttede paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

Vedtaget 17. december 2019 på Autisme Ungdom Midtsjællands stiftende generalforsamling

 

Sidst opdateret 3. April 2024

Kontakt
pixelart nyt logo (medium kvali).png

Autisme Ungdom Midtsjælland

Hvis du vil have fat Autisme Ungdom Midtsjælland på mail:

Midt@autismeungdom.dk

Sociale Medier:

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078%20(1)_edited.
 • Instagram
bottom of page