Autisme Ungdom Region Hovedstadens vedtægter

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Region Hovedstaden”.

§ 1.2 Lokalafdelingen dækker alle 29 kommuner i Region Hovedstaden.

§ 1.3 Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme  

         Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

§ 2. Formål

§ 2.1 Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål, ved 

         at tilbyde lokale arrangementer så som samtalecafe, brætspilsaftener, samt at arbejde 

         på det lokalpolitiske plan.

         Formålet med aktiviteterne og fællesskabet, er at styrke medlemmernes evne og lyst til  

         selvstændighed og skabe et forum som giver unge med ASF og unge pårørende        

         mulighed for at møde ligesindede og skabe nye sociale relationer. Derudover vil vi  

         arbejde med politiske gøremål, som kan forbedre livskvaliteten for unge med autisme i 

         lokalområdet.

§ 3. Medlemskab

§ 3.1 Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor i en af Region Hovedstaden 29 kommuner, eller som aktivt anmoder om det, 

         kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

§ 4. Generalforsamlingen.

§ 4.1 Autisme Ungdom Region Hovedstadens højeste myndighed er generalforsamlingen og den 

         ekstraordinære generalforsamling.

§ 4.2 Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være 

         annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 4.3 Dagsorden for generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed.

 4. Godkendelse af dagsordenen.

 5. Bestyrelsens beretning.

 6. Godkendelse af regnskab.

 7. Godkendelse af budget.

 8. Indkomne forslag.

 9. Valg af:

  • 1 forperson.

  • Op til 1 næstforperson.

  • Op til en kasserer.

  • Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

  • Op til 6 menige bestyrelsesmedlems suppleanter.

  • 1 revisorer.

  • Op til en revisorer suppleant

 10. Evt.

§ 4.4 Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 4.5,

         og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 8.1.

§ 4.5 Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

§ 4.6 Alle betalende medlemmer af Autisme Ungdom Region Hovedstaden har stemmeret.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

§ 5.1 Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

§ 5.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret med dagsorden senest  14 dage inden afholdelse.

 

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.

         For at undgå, at kassereren render med kassen, uden at nogen opdager det. 

§ 6.2 Bestyrelsen skal godkende, at forperson og kasserer kan råde over dankort og 

         netbank til foreningens bankkonto.

§ 6.3 Ved beløb under 2.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 6.4 Ved beløb mellem 2.000 - 5.000 kr. skal forpersonen og kasseren underskrive.

§ 6.5 Ved beløb over 10.000 kr. skal den samlede bestyrelse underskrive.

§ 7. Lokalafdelingens bestyrelse

§ 7.1 Bestyrelsen består af en forperson, op til en næstforperson, kasserer og op til 6 menige 

         bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.2 Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som 

         endnu ikke er besat.

§ 7.3 Lokalafdelingens daglige ledelse forestås af lokalbestyrelsen, som vælges af 

         generalforsamlingen.

§ 7.4 Lokalafdelingens bestyrelse er på valg hvert år.

§ 7.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 7.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm. bestående af 

         bestyrelsesmedlemmer, frivillige og betalende medlemmer af foreningen.

§ 7.7 Nye frivillige og ansatte over 15 år, herunder bestyrelsesmedlemmer, må ikke starte i 

         foreningsarbejdet, før der er indhentet børneattester.

§ 8. Vedtægtsændringer

 

§ 8.1 Ændringer i disse vedtægter kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den 

         ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer, fysisk såvel som online.

§ 9. Regnskab og økonomi

 

§ 9.1 Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms kasserer.

§ 9.2 Såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til 

         forpersonen indtil der er fundet en kasserer.

§ 9.3 Lokalafdelingen forpligter sig til, én gang årligt, at indsende et årsregnskab for det 

         foregående år, senest i april til Autisme Ungdoms kasserer. Uanmeldt kasseeftersyn 

         kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

§ 10. Opløsning

 

§ 10.1 Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende 

         generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

§ 10.2 Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom, såfremt andet ikke er 

         besluttet.

§ 11. Beskyttede paragraffer

 

§ 11.1 Paragraf 10.1 og 11.1 er undtaget § 8.1. i det de er beskyttede paragraffer.

§ 11.2 For at ændre en beskyttet paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende 

           generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at 

           ændre en beskyttet paragraf.

 

Vedtaget 27. februar 2021 på Autisme Ungdom Region Hovedstadens generalforsamling.

 • Facebook
 • iconfinder_discord_2308078_edited
 • Facebook Social Ikon

Autisme Ungdom

Region Hovedstaden

hovedstaden@autismeungdom.dk