Autisme Ungdom Fyns Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1. Lokalafdelingens navn er ”Autisme Ungdom Fyn”.

§ 2. Lokalafdelingen er en lokalafdeling under Autisme Ungdom, og er underlagt Autisme Ungdoms til enhver tid gældende vedtægter.

 

§ 3 Autisme Ungdom Fyn har hjemsted i Odense kommune

Formål og medlemskab

§ 4. Lokalafdelingens formål er at understøtte udførelsen af Autisme Ungdoms formål.

§ 5. Alle medlemmer af Autisme Ungdom der bor på Fyn, eller som aktivt anmoder om det, kan optages som medlemmer af lokalafdelingen.

Generalforsamling

§ 6. Autisme Ungdoms Fyn højeste myndighed er generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst en gang om året senest i april og være annonceret senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Følgende punkter skal behandles på generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Fastsættelse af generalforsamlingens gyldighed

 4. Godkendelse af dagsordenen

 5. Godkendelse af regnskab

 6. Godkendelse af budget

 7. Bestyrelsens beretning

 8. Indkomne forslag

 9. Valg af 

  • 1 formand

  • -Op til 1 næstformand

  • -Op til en kasserer

  • -Op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer

  • -Op til 6 menige bestyrelsessuppleanter

  • -1 revisorer

  • -Op til en revisorer suppleant

 10.  Evt.

Stk. 4. Normale afstemninger afgøres ved simpelt flertal dog undtaget personvalg Jf. § 5. Stk. 5., og ændringer af vedtægter som skal behandles Jf. § 9.

Stk. 5. Personvalg er hemmelige og afgøres ved at dem der får flest stemmer kommer ind.

Stk. 6. Der skal være ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 20% af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen begærer det.

Stk. 7. Den ekstraordinære generalforsamling skal være annonceret senest 14 dage inden af afholdelse, med dagsorden.

Prokura og formue

§ 7. Prokura tildeles kassereren i lokalafdelingen og Autisme Ungdoms kasserer.

Stk. 2. såfremt der ikke er nogen kasserer i lokalafdelingen tildeles prokura også til formanden indtil der er fundet en kasserer.

Stk. 3. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre prokura. 

§ 8. Lokalafdelingen forpligter sig til at indsende et årsregnskab for det foregående år, senest i april.

 

Tegneret

§ 9. Formanden og kasseren har automatisk tegningsret.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen kan vælge også at tildele andre tegningsret.

 

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen består af en formand, op til en næstformand, kasserer og 6 menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Man kan på medlemsmøder vælge folk til bestyrelsen til de poster i bestyrelsen som endnu ikke er besat.

Vedtægtsændringer

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved 2/3 flertal på enten en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning

§ 12. Opløsningen af lokalafdelingen kan kun ske hvis der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger er ¾ flertal for det.

Stk. 2. Efter opløsning vil eventuelt formue gå til Autisme Ungdom, såfremt andet ikke er besluttet.

§ 13. Paragraf 12 og 13 er undtaget § 11. I det de er beskyttede paragraffer.

Stk. 2. For at ændre en beskyttet paragraf skal der på to af hinanden efterfølgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger være ¾ flertal for at ændre en beskyttet paragraf.

​Vedtaget d. 17. april 2021 til Autisme Ungdom Fyns generalforsamling

 • Facebook
 • Instagram
 • iconfinder_discord_2308078_edited

Autisme Ungdom

Fyn

fyn@autismeungdom.dk